Genel Bilgiler

Programın Seviyesi

Lisans

Programın Süresi

4 yıl

Programın Amacı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı’nın temel hedefi, günümüzün giderek artan sektörel taleplerinin karşılanması ve alanda yürütülen akademik çalışmalara katkı sağlanması açısından çağdaş gelişmeleri izleyen bir alan olarak teknik, idari ve akademik gelişim sergilemektir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda insan kaynaklarına verilen önem de dikkate alındığında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı, tüm çalışma alanlarında önemli bir konum kazanmaktadır. Bu program, temelde, değişen koşullara paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelikli, insanlarla başarılı ilişkiler kurabilen, pratik sorun çözüm yöntemleri geliştirebilen ve yeniliklere-gelişime açık bireylerin çalışma hayatına dahil olması yönünde eğitsel hizmetler sunmayı amaçlamaktadır. Teknolojik olanakların artması ile birlikte, zaman ve mekan kısıtlarının ortadan kaldırılmasına dönük faaliyetler yürüten, gelişmeleri yakından izleyerek, toplumsal ihtiyaçları gidermeyi hedefleyen ve bu doğrultuda titizlikle programlar, ders içerikleri ve ders materyalleri hazırlamakta olan Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde, çok sayıda bireye, nitelikli hizmet verilebilmesi açısından Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı’nın faaliyetlerinin yürütülmesi önem taşımaktadır.

Programın Kazanımları

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, mesleki teori ve uygulama becerileri kazanacak, iletişim becerileri gelişecek ve alanda lisans seviyesinde bilgi sahibi olacaklardır.

Programın İstihdam Alanları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı mezunları; bünyesinde Halkla İlişkiler Birimi/Departmanı barındıran, gerek kamu kurumlarında gerekse özel sektörde

çalışma imkanı bulabilirler. Bu program mezunları için istihdam alanları oldukça geniştir. Çünkü hemen hemen her kurum ve kuruluşun kendisini tanıtma, çevresiyle iletişim ve iyi ilişkiler içinde olma ve saygınlığını artırma çabası bulunmaktadır. Bu noktada alanında donanımlı, etkin iletişim becerisi, ikna yeteneği ve vizyona sahip, hızlı düşünüp karar verebilen Halkla İlişkiler Birim/Departman personeli; tanıtım etkinliklerinin organizasyonu, kurumsal yazışmaların incelenmesi, kurum içi ve kurumlar arası iletişimin sağlanması vb. görevleriyle devreye girer.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı mezunları Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlamaları durumunda ise lise ve dengi okullarda Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Öğretmeni olarak da çalışabilirler.

Ayrıca, bu programdan mezun olacak öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Programın Öğrenim Giderleri

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer lisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.